Resurrection Sunday

3e714_vatican_pope_schedule_2012_popes-easter-sermon-at-vatican-2012-i14

Χριστός Ανέστη! – Ἀληθῶς Ανέστη!; Christós Anésti! – Alithós Anésti!; Christ is risen! – He Has Risen Indeed!

resurrec0001

οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν· δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο. καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. (Matthew 28:6-7)

resurrection_icon_small

ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. (Mark 16:6)

resurrection2

οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ ἠγέρθη. μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι ὢν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ (Luke 24:6)

N.T. Wright on the meaning of Easter

Three collects or prayers from The Book of Common Prayer for Resurrection Sunday:

O God, who for our redemption gave your only-begotten Son to the death of the cross, and by his glorious resurrection delivered us from the power of our enemy: Grant us so to die daily to sin, that we may evermore live with him in the joy of his resurrection; through Jesus Christ your Son our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

or

O God, who made this most holy night to shine with the glory of the Lord’s resurrection: Stir up in your Church that Spirit of adoption which is given to us in Baptism, that we, being renewed both in body and mind, may worship you in sincerity and truth; through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

or

Almighty God, who through your only-begotten Son Jesus Christ overcame death and opened to us the gate of everlasting life: Grant that we, who celebrate with joy the day of the Lord’s resurrection, may be raised from the death of sin by your life-giving Spirit; through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

“So then, if anyone is in Christ, that person is part of the new creation. The old things have gone away, and look, new things have arrived!” (2 Corinthians 5:17 CEB)

Greek text from Nestle-Aland Novum Testamentum Graece 28th Edition

A Prayer (and some other stuff) for Saint Patrick’s Day

A blessed Saint Patrick’s Day.

To begin here is a brief bio for Saint Patrick of Ireland from the Common Prayer reading for March 17:

Saint PatrickPatrick of Ireland (389 – 461)

At the age of sixteen, Patrick was kidnapped from his home by Irish marauders and taken to Ireland, where he was sold as a slave to a chieftain and forced to herd livestock. After six years of slavery, Patrick escaped to his native Britain. Because he believed that his captivity and deliverance were ordained by God, Patrick devoted his life to ministry. While studying for the priesthood, he experienced recurring dreams in which he heard voices say, “O holy youth, come back to Erin and walk once more amongst us.” He convinced his superiors to let him return to Ireland in 432, not to seek revenge for injustice but to seek reconciliation and to spread his faith. Over the next thirty years, Patrick established churches and monastic communities across Ireland. When he was not engaged in the work of spreading the Christian faith, Patrick spent his time praying in his favorite places of solitude and retreat.

One of my favorite prayers is called The Lorica (or Breastplate) of Saint Patrick. You can find several shorter forms of the prayer around the web, but below is an expanded version:

I arise today
Through a mighty strength, the invocation of the Trinity,
Through a belief in the Threeness,
Through confession of the Oneness
Of the Creator of creation.

I arise today
Through the strength of Christ’s birth and His baptism,
Through the strength of His crucifixion and His burial,
Through the strength of His resurrection and His ascension,
Through the strength of His descent for the judgment of doom.

I arise today
Through the strength of the love of cherubim,
In obedience of angels,
In service of archangels,
In the hope of resurrection to meet with reward,
In the prayers of patriarchs,
In preachings of the apostles,
In faiths of confessors,
In innocence of virgins,
In deeds of righteous men.

I arise today
Through the strength of heaven;
Light of the sun,
Splendor of fire,
Speed of lightning,
Swiftness of the wind,
Depth of the sea,
Stability of the earth,
Firmness of the rock.

I arise today
Through God’s strength to pilot me;
God’s might to uphold me,
God’s wisdom to guide me,
God’s eye to look before me,
God’s ear to hear me,
God’s word to speak for me,
God’s hand to guard me,
God’s way to lie before me,
God’s shield to protect me,
God’s hosts to save me
From snares of the devil,
From temptations of vices,
From every one who desires me ill,
Afar and anear,
Alone or in a mulitude.

I summon today all these powers between me and evil,
Against every cruel merciless power that opposes my body and soul,
Against incantations of false prophets,
Against black laws of pagandom,
Against false laws of heretics,
Against craft of idolatry,
Against spells of women and smiths and wizards,
Against every knowledge that corrupts man’s body and soul.
Christ shield me today
Against poison, against burning,
Against drowning, against wounding,
So that reward may come to me in abundance.

Christ with me, Christ before me, Christ behind me,
Christ in me, Christ beneath me, Christ above me,
Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down, Christ when I sit down,
Christ in the heart of every man who thinks of me,
Christ in the mouth of every man who speaks of me,
Christ in the eye that sees me,
Christ in the ear that hears me.

I arise today
Through a mighty strength, the invocation of the Trinity,
Through a belief in the Threeness,
Through a confession of the Oneness
Of the Creator of creation

(Note: Instead of ‘I arise’, some versions say ‘I bind unto myself today, the strong name of the Trinity’ and so forth.)

Here’s a version of Saint Patrick’s prayer set to music (I’ll confess I don’t know who the singer is, but the video is probably worth it if only for the scenic ruins and Celtic crosses):

“The Deer’s Cry”, or St. Patrick’s Breatplate, sung by Angelina

And this is just a humorous video (originally from Veggie Tales) that may or may not take some ‘creative’ license:

St. Patrick, Veggie Tales

Finally, I leave you with the collect from the Book of Common Prayer for Saint Patrick’s Day:

“Almighty God, who in your providence chose your servant Patrick to be the apostle of the Irish people, to bring those who were wandering in darkness and error to the true light and knowledge of you: Grant us so to walk in that light, that we may come at last to the light of everlasting life; through Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and ever. Amen.”

Lament, Liturgy, and Living ‘In Between’ (pt 1): Reflections for the Eighth Week of Pentecost

The Gospel text for the eight week of Pentecost: Mark 6:30-34, 53-56 (CEB)

30 The apostles returned to Jesus and told him everything they had done and taught.31 Many people were coming and going, so there was no time to eat. He said to the apostles, “Come by yourselves to a secluded place and rest for a while.” 32 They departed in a boat by themselves for a deserted place.

33 Many people saw them leaving and recognized them, so they ran ahead from all the cities and arrived before them. 34 When Jesus arrived and saw a large crowd, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Then he began to teach them many things.

53 When Jesus and his disciples had crossed the lake, they landed at Gennesaret, anchored the boat, 54 and came ashore. People immediately recognized Jesus 55 and ran around that whole region bringing sick people on their mats to wherever they heard he was. 56 Wherever he went—villages, cities, or farming communities—they would place the sick in the marketplaces and beg him to allow them to touch even the hem of his clothing. Everyone who touched him was healed.

I had some great reflections for today on the Gospel lectionary reading. As is my practice I started the previous Sunday afternoon and began to soak my meditations in the readings for the week. It came as no surprise that the bolded portion of the text above is the phrase that jumped out at me in my lectio divina readings, and is the phrase that I began to shape my thoughts around for this post. Sabbath … rest … shalom … and my own personal Sabbath rhythms that I follow filled my mind and heart as I meditated all week. It all fit like a glove with the sermon, the most memorable line from Jerry (our pastor) being, “If you feel ministry is like pushing a train uphill, get off the tracks!” Great advice and all this would have been a great post. I was looking forward to it … really I was. But these reflections will have to wait for some other time.

Unless you live under a rock or are a hermit you will have heard by now about the shooting in Aurora, Colorado during a midnight showing of the most recent Batman movie. A terrible, unspeakable, tragic evil has, once again, occurred. If you’re like me you’re thinking this sort of thing is getting far to frequent – what’s going on here? In the aftermath my Twitter and Facebook feeds were abuzz with all sorts of Christian responses and calls for prayer. Some of these responses were typically cliché like ‘God has a greater plan in mind’. One that I still can’t believe I read said, ‘God took these people so that He could reach more people later.’ I have also heard some say that it’s a sin to question God – ever, even now.

I realize that the first one is meant to be comforting, but as my wife and I have walked through the grief and despair of the death of three of our babies and heard this numerous times … all I can say is its not! Its rather unhelpful speculation that honestly makes God out to be rather capricious. The second quote just renders divine providence down to a cold, calculating mathematics game. Let me say this clearly: in the wake of manifestations of evil and suffering like we have seen recently, if this is all you have to say, or if you are going to tell people it’s a sin to question God … please for the sake of our liberating King (even if you mean well) at most offer your presence but don’t say anything. I’ve been through this on both sides (the comforting one as a chaplain and the one comforted) and I have never seen these responses help. So stop, please.

But there were still other responses filling up Twitter and Facebook as well. Some prayed that God would use this to cause people realize their need for Jesus and that Jesus would reveal himself in this tragedy. Many others offered prayers that the victims and their families would be able to find and rejoice in the comfort of the Lord. Many posted verses like Romans 8:28 to say that not even tragedies like this shooting can separate them from God’s love. But as one well schooled in the grief of the tangible absence of three of my own children daily it felt like something was missing.

I wondered … where are the calls for lament, the cries of a cruciform people on behalf of a world that needs to be put right?

Lament is something our culture in general and the church in North America in particular is not good at. Lament is no longer native to the language of most Westernized, modern Christianity … and we are all the poorer for it. Sure it may be something some study about, but its not something most actually do; and its sure not the first thing most think about, even in response to manifestations of evil and suffering like we saw in Aurora this past weekend.

I think if we’re honest it would have to be admitted that when confronted directly with anguish, suffering, grief, and despair most are uncomfortable and driven to relieve this discomfort with some sort of explanation. Well intentioned as they may be, they seek to ‘say’ something, perhaps even something good, but in the end skip over the experience of anguish, suffering, and grief altogether. Ultimately, what is meant to comfort actually hurts.

Its kind of like trying to serve someone by bringing them a hot cup of coffee and then spilling the coffee on them.

I’m not saying praying for people to rejoice in the Lord or to find joy in the Lord is wrong … it’s a good prayer – it’s just not timely, it’s not the fitting response up front. In the immediate aftermath of such tragedy it can even come across as insensitive. When evil and suffering enter into our experience, we MUST acknowledge it first before we can authentically rejoice in the Lord or any other way. Lament gives us a way of making this acknowledgement.

Our normal responses, born out of our own discomfort, are generally ways of avoiding ‘going there’ – of acknowledging the experience of suffering and anguish. The act of lamenting is hard. Lament requires that we actually inhabit our own discomfort rather than run from it and requires that we enter into the experience of the suffering of the ‘other’ rather than avoid it. But this is what the Jesus story and mission of God require of us.

We must cry out in lament because there exists the ‘not yet’ of the kingdom of God, there exists those places where the kingdom is not manifest. We must cry out in lament because the mission of Father, Son, and Spirit moves us into the suffering of the ‘other’ – into incarnation. We must cry out in lament because even our liberating King Jesus cried out ‘Abba, Father’ and ‘My God, my God, why have you forsaken me?’ Daniel Kirk says,

We must remember that Jesus’ cry, “Abba, Father,” is a cry of lament, because here our words are said to echo his.

It is the Spirit of God by which we cry out, “Abba, Father,” showing that we are God’s children and heirs–”if, indeed, we suffer with him in order that we might also be glorified with him.”

This is a cry of suffering and lament.

It is a cry that wells up simply because of how the world is–a place where God’s power has been usurped. And usurped repeatedly.

We cry out, not only for our own suffering, but for suffering with Christ which is a suffering whose deliverance yields the age to come.

The whole creation awaits the revealing of these sons–no longer suffering, but glorified and redeemed.

The creation awaits the answer of God to the laments of God’s people.

God answered Jesus.

He raised him from the dead.

This newness of life spills over, such that it is ours. Now. Already. Even as we live into it by the way of the cross, and by taking up our own cry, “Abba, Father,” on behalf of the many, even as Jesus himself cried out on behalf of the many.

For those of us who claim to be incarnational, missional Christians and participants in the cruciform story of Jesus, lament is not optional.

Inclusion in the triune, divine life of Father, Son, and Spirit means participation in the mission of Father, Son, and Spirit. Union with Christ means participation in the cruciform sufferings of Christ. When we forsake lament we fail to take up the sufferings of our Lord and we lose the language … the liturgy of a cruciform, New Creation people who live ‘in between’.

Kirk continues,

As long as the world is not as it should be.

As long as children are trafficked for sex.

As long as women are enslaved for their bodies.

As long as stomachs rumble with no bread to quiet them.

As long as tongues swell with no water to shrink them.

As long as money defines justice with no one to declare it bankrupt.

As long as bankruptcy overtakes people entrapped in cycles of injustice.

As long as our lives are taken from us by cancer and bullets and cars.

As long as there is a world that needs to be set to rights, there must be a people standing up for that world in the presence of God. There must be a people living out the world’s suffering in the presence of a father with the power to deliver.

There must be a people who cry out, “Abba, Father,” even to the point of death, even death on a cross.

This people of lamentation is none other than the people of the kingdom inaugurated by Jesus himself.

As people of the kingdom, we cut ourselves off from the mission of the triune God and the cruciform story of Jesus, both personally and communally/ecclesially, when we fail to lament as the people of the liberating King.

Prayer for the Week:

Almighty God, the fountain of all wisdom, you know our necessities before we ask and our ignorance in asking: Have compassion on our weakness, and mercifully give us those things which for our unworthiness we dare not, and for our blindness we cannot ask; through the worthiness of your Son Jesus Christ our Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and for ever. Amen.

A Prayer of Lament in the aftermath of Evil/Tragedy:

O Holy One, I can no longer see.
Blinded by tears
that will not cease,
I can only cry out to you
and listen
for your footsteps.

Are you, too, O God,
blinded by tears?
Have you watched this world
pile its hate
onto the faces
of your little ones
until your eyes are so filled with tears
that you cannot see me
waiting for you?
Are you, O God,
deafened by the expletives
of destruction and death?
Have you heard
so many obscenities
that you cannot hear
my moaning?
O God, if you are blind,
can’t you hold out
your hand to me?
If you’re deaf,
can’t you call my name?

How long, O God,
am I to sit
on the plain of blindness?

How long am I to listen
to the profanity
of my enemies
who mock:
“Where is your God now?”

Show them, O my God,
that you remember.
Reach out your hand
and dry my eyes
that I might see
a new beginning.
Open your mouth
and call me by name
that I might know
you remember me.
Claim me that I might
announce in the marketplace
that my God is here.

O my heart,
give thanks!
My God is here even
in the midst of destruction.